Tietosuojalauseke

Päivitetty viimeksi 29.4.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan noudattamamme tietosuojakäytäntö.

1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Petri Seppä, Betamies
Yhteystiedot: myynti@betamies.fi

2. Rekisterin nimi

Betamies henkilötietojen käsittelyä asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja käytetään ainoastaan yhteydenpitoon.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vastuualue.

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin missään vaiheessa.

Betamies voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Betamies varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Betamiehen toimeksiannosta ja lukuun.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

7. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö myynti@betamies.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Betamies huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Betamies oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Betamies rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

8. Evästeet

Betamies käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Betamies voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.